آدرس

HYGIENIC & COSMETICS
Jacques Andhrel Beauté

Head Office Of Paris-France :
18Rue Thibouméry,75015 PARIS-FRANCE
Tel: +33 966889671

دفتر خاورمیانه
تهران ، خیابان آفریقا، بالاتر از میرداماد ،خیابان یزدان پناه، پلاک 67

تماس با ما

تلفن :
88195361 9821+
88195485 21 98+
88782314
88784590
88674755

ایمیل دفتر ایران :
office@andhrel.com
صادرات :
export@andhrel.com